Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Krzyż Wielkopolski
Strona główna » Informacja o samorządzie » Statut gminy 2017
A A A

Informacja o samorządzie: Statut gminy 2017

STATUT  GMINY KRZYŻ WIELKOPOLSKI

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne


§ 1. 1.  Gmina Krzyż Wlkp., zwana dalej w niniejszym Statucie „Gminą”, jest posiadającą   

 osobowość prawną jednostką samorządu, powołaną dla organizacji życia publicznego

 na swoim terytorium.

2. Wszystkie osoby, które zamieszkują na obszarze Gminy z mocy ustawy  o samorządzie   

 gminnym stanowią gminną wspólnotę samorządową, realizującą swoje 

 zbiorowe cele lokalne poprzez udział w referendum i wybraną przez siebie Radę Miejską,

 zwaną dalej w niniejszym Statucie „Radą”.

§ 2 1. Gmina położona jest w województwie wielkopolskimi i obejmuje obszar 173,9 km2.

2.      Granice terytorialne Gminy określa mapa w skali 1: 100.000, stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszego Statutu.

3.      Obszar miasta i gminy Krzyż Wlkp. jest podzielony na miasto Krzyż Wlkp. i 11 sołectw:

1/ Brzegi,

2/ Huta Szklana,

3/ Kuźnica Żelichowska,

4/ Lubcz Mały,

5/ Lubcz Wielki,

6/ Łokacz Mały,

7/ Łokacz Wielki,

8/ Nowe Bielice,

9/ Przesieki,

10/ Wizany,

11/ Żelichowo.

4.      W Gminie mogą być tworzone inne jednostki pomocnicze stosownie do potrzeb.

5.      Utworzenie, połączenie, podział oraz zniesienie jednostki pomocniczej musi czynić zadość następującym zasadom:

a/ inicjatorem utworzenia, połączenia, podziału lub zniesienia jednostki pomocniczej mogą być mieszkańcy obszaru, który ta jednostka obejmuje lub ma obejmować albo organy Gminy,

b/ utworzenie, połączenie, podział lub zniesienie jednostki pomocniczej musi zostać poprzedzone konsultacjami, których tryb określi   Rada odrębną uchwałą,

c/ przebieg granic jednostek pomocniczych powinien, w miarę możliwości, uwzględniać naturalne uwarunkowania przestrzenne, komunikacyjne i więzi społeczne.

6.      Burmistrz prowadzi rejestr jednostek pomocniczych Gminy.

§ 3.1. Herbem Gminy jest złota strzałka zwrócona ku górze, z dwoma poprzecznymi ramionami, z których ramię dolne jest o połowę krótsze od górnego. Strzałka umieszczona jest
na zielonym polu tarczy herbowej. Wzór herbu określa załącznik nr 2 do niniejszego Statutu.

2.      Barwy Gminy określi jej flaga.

Rada może ustalić posiadanie flagi gminy na zasadach określonych odrębnymi przepisami.

3.      Rada może nadawać honorowe obywatelstwo Gminy.

4.      Zasady używania herbu, barw gminy, insygniów władzy oraz nadawania honorowego obywatelstwa określa Rada.

5.      Użytkowanie herbu oraz barw Gminy zastrzega się do wyłącznej dyspozycji Rady. Wykorzystanie herbu i barw przez inne podmioty jest możliwe po uzyskaniu zgody Rady.

§ 4. Siedzibą organów Gminy jest miasto Krzyż Wlkp.

 
ROZDZIAŁ II
 
Zakres działania, zadania Gminy oraz zasady ich realizacji


§ 5.  1. Podstawowym zadaniem Gminy jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb gminnej wspólnoty samorządowej, szczególnie w zakresie:

1/ ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody                oraz gospodarki wodnej,

2/ gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego,

3/ wodociągów i zaopatrzenia w wodę kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i utylizacji odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczna i cieplną oraz gaz,

4/ lokalnego transportu zbiorowego,

5/ ochrony zdrowia,

6/ pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych,

7/ gminnego budownictwa mieszkaniowego,

8/ edukacji publicznej,

9/ kultury, w tym bibliotek gminnych i innych placówek upowszechniania kultury,

10/ kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych,

11/ targowisk i hal targowych,

12/ zieleni gminnej i zadrzewień,

13/ cmentarzy gminnych,

14/ porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej
i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego,

15/ utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych,

16/ polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej
i prawnej,

17/ wspierania i upowszechniania idei samorządowej,

18/ promocji gminy,

19/ współpracy z organizacjami pozarządowymi,

20/ współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.

 

§ 6.1. Zakres działania Gminy określają:

1/ ustawy i akty wydane na podstawie oraz w granicach upoważnień ustawy,

2/ porozumienia zawarte z innymi gminami i organami administracji rządowej,

3/ uchwały Rady podjęte w celu realizacji rozstrzygających wyników referendum gminnego oraz inne uchwały podjęte w celu realizacji zbiorowych potrzeb wspólnoty.

2.      Gmina oraz inna osoba prawna może prowadzić działalność gospodarczą wykraczającą poza zadania o charakterze użyteczności publicznej wyłącznie w przypadkach określonych
w odrębnej ustawie.

§ 7.1. Gmina wykonuje swoje zadania poprzez:

1/ działalność swych organów i organów jednostek pomocniczych,

2/ gminne jednostki organizacyjne,

3/ działalność innych podmiotów krajowych i zagranicznych  - na podstawie zawartych
z nimi umów i porozumień.

2.      Burmistrz prowadzi rejestr gminnych jednostek organizacyjnych.

 
 
ROZDZIAŁ III
 
Władze Gminy

 
§ 8. Mieszkańcy gminy podejmują rozstrzygnięcia w głosowaniu powszechnym poprzez wybory
i referendum lub za pośrednictwem organów Gminy.

 
§ 9.1. W sprawach samoopodatkowania mieszkańców na cele publiczne oraz odwołania Rady Miejskiej i Burmistrza przed upływem kadencji rozstrzyga się wyłącznie w drodze referendum gminnego.

2.      Referendum może być przeprowadzone w każdej innej sprawie ważnej dla Gminy.

3.      W sprawach nie uregulowanych ustawą o samorządzie gminnym tryb o przeprowadzeniu referendum określa odrębna ustawa.

 

§ 10.1. Gmina działa poprzez swoje organy.

2.      Organami Gminy są Rada Miejska zwana dalej „ Radą ” i Burmistrz.

 
§ 11. Organem stanowiącym i kontrolnym Gminy jest Rada, do której należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania Gminy.
 

§ 12.1. Ustawowy skład Rady wynosi 15 radnych.

2.      Kadencja Rady trwa 4 lata licząc od dnia wyborów.


§ 13.1. Do wyłącznej właściwości Rady należy:

1/ uchwalanie Statutu Gminy,

2/ ustalenie wynagrodzenia Burmistrza, stanowienie o kierunkach jego działania oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności,

3/ powoływanie i odwoływanie skarbnika gminy, który jest głównym księgowym budżetu, oraz sekretarza gminy – na wniosek Burmistrza,

4/ uchwalenie budżetu gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium z tego tytułu,

5/ uchwalenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

6/ uchwalanie programów gospodarczych,

7/ ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania im składników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez te jednostki,

8/ podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych
w odrębnych ustawach,

9/ podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych Gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących:

a/ określania zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata, o ile ustawyszczególne
nie stanowią inaczej; do czasu określenia zasad Burmistrz może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą Rady,

b/ emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez Burmistrza,

c/ zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów,

d/ ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Burmistrza w roku budżetowym,

e/ zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustaloną corocznie przez Radę,

f/ tworzenia i przystępowania do spółek i spółdzielni oraz rozwiązywania i występowania
z nich,

g/ określania zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Burmistrza,

h/ tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiębiorstw, zakładów i innych gminnych jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek,

i/ ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez Burmistrza
w roku budżetowym.

10/ określanie wysokości sumy, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania,

11/ podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej,
o których mowa w art. 8 ust. 2 i 2a ustawy o samorządzie gminnym.

12/ podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami oraz wydzielanie
na ten cel odpowiedniego majątku,

12a/ podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi                     i regionalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych,

13/ podejmowanie uchwał w sprawach: herbu gminy, nazw ulic i placów publicznych oraz wznoszenia pomników,

14/ nadawanie honorowego obywatelstwa gminy,

14a/ podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów,

15/ stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji Rady,

2.      Rada nie może przenosić swych wyłącznych kompetencji na żaden inny organ.

 
§ 14.1. Pierwszą sesję nowo wybranej Rady zwołuje przewodniczący Rady poprzedniej kadencji w ciągu 7 dni po ogłoszeniu zbiorczych wyników wyborów do rad na obszarze całego kraju.

2.      Czynności, o jakich mowa w ust. 1, obejmują:

1/ określenie daty, godziny i miejsca pierwszej sesji nowo wybranej rady,

2/ przygotowanie porządku obrad,

3/ dokonanie otwarcia sesji,

4/ powierzenie przewodnictwa obrad najstarszemu wiekiem spośród nowo wybranych radnych.

3. Przewodniczący oraz 1 do 2 Wiceprzewodniczących Rady wybierani są przez Radę bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady, określonego w § 12 ust. 1 Statutu w głosowaniu tajnym.

4. Wyboru osób, o których mowa w ust. 3, dokonuje Rada na pierwszej sesji, po wyborze Rady
w nowej kadencji.

5.  Przewodniczący Rady organizuje wyłącznie prace Rady i prowadzi jej obrady.

6.      W przypadku nieobecności przewodniczącego i niewyznaczenia wiceprzewodniczącego zadania wykonuje wiceprzewodniczący najstarszy wiekiem.

 
§ 15. 1. Przewodniczący Rady, a w przypadku jego nieobecności wiceprzewodniczący, w szczególności:

1/ zwołuje sesję Rady,

2/ przewodniczy obradom,

3/ sprawuje policję sesyjną,

4/ kieruje obsługą kancelaryjną posiedzeń Rady,

5/ zarządza i przeprowadza głosowanie nad projektami uchwał,

6/ podpisuje uchwały Rady,

7/ czuwa nad zapewnieniem warunków niezbędnych do wykonywania przez radnych
ich mandatu,

8/ przyjmuje oświadczenia majątkowe radnych,

9/ koordynuje prace komisji.

 
§ 16.1. Odwołanie przewodniczącego i wiceprzewodniczącego następuje na wniosek co najmniej ¼ ustawowego składu Rady w trybie przewidzianym do ich wyboru.

2.      W przypadku złożenia rezygnacji przez przewodniczącego i wiceprzewodniczącego rady
z zajmowanych funkcji, Rada podejmuje uchwałę w sprawie przyjęcia rezygnacji zwykłą większością głosów nie później niż w ciągu 1 miesiąca.

3.      W przypadku odwołania Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady albo przyjęcia
ich rezygnacji Rada wybiera nowego przewodniczącego i wiceprzewodniczącego na tej samej sesji Rady.

 
§ 17.1. Szczegółowe zasady oraz tryb działania Rady określa Regulamin Rady Miejskiej Gminy, stanowiący załącznik nr 3 do Statutu.

2.      Odrębny regulamin, stanowiący załącznik nr 4 do niniejszego Statutu, określa zasady i tryb działania Komisji Rewizyjnej.
 

§ 18.1. Rada powołuje następujące stałe komisje:

1/ Rewizyjną,

2/ Gospodarki , Mienia, Rolnictwa i Ochrony Środowiska,

3/ Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Socjalnych.

2.      Radny może być członkiem najwyżej jednej komisji stałej.

3.      W czasie trwania kadencji Rada może powołać doraźne komisje do wykonania określonych zadań, ustalając ich skład i zakres działania.

4.      W posiedzeniach komisji mogą uczestniczyć radni nie będący jej członkami. Mogą oni zabierać głos w dyskusji i składać wnioski bez prawa udziału w głosowaniu.

5.      Komisje podlegają Radzie, przedkładają jej, celem zatwierdzenia, plan pracy oraz sprawozdanie z działalności.

6.      Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być przewodniczący ani wiceprzewodniczący Rady.


§ 19. Obsługę Rady i jej organów zapewniają pracownicy Urzędu Miejskiego wyznaczeni przez Burmistrza.
 

§ 20. 1.Pracownikiem samorządowym zatrudnionym na podstawie wyborów jest   Burmistrz.

2.  Burmistrz jest organem wykonawczym gminy.

3.      Kadencja Burmistrza rozpoczyna się w dniu rozpoczęcia kadencji Rady i upływa z dniem upływu kadencji Rady.

4.      Burmistrz w drodze zarządzenia powołuje i odwołuje Zastępcę Burmistrza.

5.      Po upływie kadencji Burmistrza pełni on swoją funkcję do czasu objęcia obowiązków        przez nowo wybranego Burmistrza.

6.      Objęcie obowiązków przez Burmistrza następuje z chwila złożenia wobec Rady ślubowania
o treści: „Obejmując Urząd Burmistrza Miasta i Gminy Krzyż Wlkp. uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców miasta i gminy Krzyż Wlkp”.

Ślubowanie może być złożone z dodaniem zdania: „Tak mi dopomóż Bóg”.

§ 21.1. Burmistrz wykonuje uchwały Rady i realizuje zadania gminy określone w ustawach, porozumieniach zawartych z organami administracji rządowej, porozumieniach komunalnych         i umowach zawartych z innymi podmiotami.

2.      Burmistrz wykonuje swoje zadania przy pomocy Urzędu Miejskiego, którego jest kierownikiem.

3.      Organizację i zasady funkcjonowania Urzędu Miejskiego określa Regulamin Organizacyjny nadany przez Burmistrza w drodze zarządzenia.

 
§ 22.1. Do zadań Burmistrza należy w szczególności:

1/ opracowanie i przedstawienie Radzie wszystkich spraw, o których stanowi Rada              oraz przygotowanie projektów uchwał w tych sprawach.

2/ przedkładanie wniosków o zwołanie sesji Rady,

3/ wykonywanie uchwał Rady,

4/ określanie sposobu wykonywania uchwał,

5/ ustalanie planu wykonania budżetu, informowanie mieszkańców Gminy o założeniach projektu budżetu i wykorzystaniu środków budżetowych, kierunkach polityki społeczno – gospodarczej,

6/ gospodarowanie mieniem komunalnym,

7/ zaciąganie zobowiązań do wysokości ustalonej przez Radę w celu wykonania jej uchwał   i swoich ustawowych kompetencji,

8/ podejmowanie decyzji o wydatkach koniecznych, a nie uwzględnionych w budżecie,

9/ rozstrzyganie o wystąpieniu na drogę sądową w sprawach związanych
z gospodarowaniem mieniem komunalnym.

2.  Burmistrz kieruje bieżącymi sprawami gminy i reprezentuje ją na zewnątrz.

3.  W przypadku nieobecności lub niemożności pełnienia funkcji przez Burmistrza jego zadania wykonuje Zastępca Burmistrza, w granicach upoważnienia.

 
§ 23.1. Oświadczenie woli w imieniu Gminy w zakresie zarządu mieniem składa jednoosobowo Burmistrz albo działający na podstawie upoważnienia Zastępca Burmistrza samodzielnie lub wraz z inną, upoważnioną przez Burmistrza, osobą.

2.      Czynność prawna, która może spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych wymaga
dla swojej skuteczności kontrasygnaty Skarbnika Gminy lub osoby przez niego upoważnionej.

 
§ 24.1. Przed podjęciem uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Rada zapoznaje się z wnioskiem i opinią, o których mowa w art. 18a ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym.

2.      Uchwałę w sprawie absolutorium Rada podejmuje bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady.

3.      Uchwała Rady w sprawie nieudzielenia Burmistrzowi absolutorium jest równoznaczna
z podjęciem inicjatywy przeprowadzenia referendum w sprawie odwołania Burmistrza.


§ 25.1. Majątek gminy służący zaspakajaniu zbiorowych potrzeb wspólnoty może być zarządzany przez jednostki organizacyjne i podmioty określone w  § 7 ust.1.

2.      Zasady zarządzania, o jakich mowa ust. 1, określa Rada w drodze odrębnych uchwał.

3.      Burmistrz prowadzi rejestry:

1/ składników mienia komunalnego,

2/ podmiotów zarządzających poszczególnymi składnikami tego mienia.

 

ROZDZIAŁ IV

Jednostki pomocnicze gminy

 
§ 26.1. O utworzeniu, połączeniu i podziale jednostki pomocniczej Gminy a także zmianie jej granic rozstrzyga Rada w drodze uchwały z uwzględnieniem zasad określonych w § 2 Statutu.

2.       Do znoszenia jednostek pomocniczych stosuje się odpowiednio ust. 1.


§ 27. Uchwały, o jakich mowa w § 26 ust. 1, powinny określać w szczególności:

1/ obszar,

2/ granice,

3/ siedzibę władz,

4/ nazwę jednostki pomocniczej.

§ 28.1. Organem uchwałodawczym w sołectwie jest zebranie wiejskie, które obejmuje wszystkich mieszkańców mających czynne prawo wyborcze.

2.      Organem wykonawczym w sołectwie jest sołtys wspomagany przez Radę Sołecką.

3.     Organizację i zakres działania sołectw, w tym tryb i zasady wyboru sołtysów, członków Rad Sołeckich oraz sposób zwoływania i obradowania zebrań wiejskich określa Rada
w odrębnych statutach sołectw.

§ 29.1. Organem uchwałodawczym w innej niż sołectwo jednostce pomocniczej gminy jest Rada tej jednostki.

2.      Organem wykonawczym innej niż sołectwo jednostce pomocniczej gminy jest zarząd,
na czele którego stoi przewodniczący.

3.      Organizacje i zakres działania, tryb i zasady dokonywania wyborów rad, zarządów
i przewodniczących, o jakich mowa w ust. 1, określają statuty tych jednostek.

§ 30. Rada w statucie jednostki pomocniczej określa sposób bezpośredniego korzystania przez tę jednostkę z mienia komunalnego i rozporządzania dochodami z tego tytułu oraz zakres czynności dokonywanych samodzielnie przez organy jednostki pomocniczej względem mienia oddanego jej do korzystania.

§ 31.1. Jednostki pomocnicze gminy prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu Gminy.

2.      Jednostki pomocnicze gminy gospodarują środkami uchwalonymi w budżecie na realizację zadań spoczywających na tych jednostkach.


§ 32. Jednostki pomocnicze podlegają nadzorowi organów Gminy na zasadach określonych w statutach tych jednostek.

 
ROZDZIAŁ V

Radni
 

§ 33. Radny reprezentuje wyborców, utrzymuje stałą więź z mieszkańcami Gminy i ich organizacjami, przyjmuje zgłaszane postulaty i przedstawia je organom Gminy do rozpatrzenia.

§ 34.1. Radny składa na pierwszej sesji po wyborach Rady Gminy następujące ślubowanie:

„ Wierny Konstytucji i prawu Rzeczpospolitej Polskiej ślubuję uroczyście obowiązki Radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie mając na względzie dobro mojej Gminy
i jej mieszkańców ”

2.      Ślubowanie odbywa się w ten sposób, że po odczytaniu roty wywołani kolejno radni powstają i wypowiadają słowo „ Ślubuję ”.

Ślubowanie może być złożone z dodaniem zdania „ Tak mi dopomóż Bóg ”

3.      Radni nieobecni na pierwszej sesji Rady oraz Radni, którzy uzyskali mandat w czasie trwania kadencji, składają ślubowanie na pierwszej sesji, na której są obecni.

 
§ 35. Radny jest zobowiązany brać udział w pracach Rady i jej Komisji oraz innych instytucji samorządowych, do których został wybrany lub desygnowany.

 
§ 36. Radny ma prawo inicjatywy uchwałodawczej, o ile ustawa nie stanowi inaczej, prawo udziału w głosowaniu na sesjach Rady, prawo występowania z interpelacjami oraz zapytaniami.

2.      Tryb zgłaszania interpelacji i zapytań określa Regulamin Rady.

3.      Radni mogą tworzyć Kluby Radnych. Zasady działania Klubów Radnych określa Regulamin Klubów Radnych, stanowiący załącznik nr 5 do niniejszego Statutu.

 
§ 37.1. Radni mają prawa i obowiązki  określone w ustawie o samorządzie gminnym.

2.     Na zasadach określonych przez Radę przewodniczący organu wykonawczego jednostki pomocniczej mogą otrzymywać zwrot kosztów podróży służbowych i diety.

 

ROZDZIAŁ VI

Pracownicy samorządowi

§ 38.1. Pracownikami samorządowymi są osoby zatrudnione w Urzędzie Miejskim, w jednostkach organizacyjnych Gminy, jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej.

2.      Pracownicy samorządowi zatrudniani są na podstawie:

a/ wyboru – Burmistrz,

b/ powołania – Zastępca Burmistrza, Skarbnik Gminy, Sekretarz Gminy,

c/ mianowania i umowy o pracę – pozostali pracownicy.

 

ROZDZIAŁ VII

Akty prawa stanowionego przez Gminę


§ 39.1. Na podstawie upoważnień ustawowych gminie przysługuje prawo stanowienia aktów prawa miejscowego na obszarze gminy.

2.      Akty prawa miejscowego ustanawia Rada w formie uchwały.

3.      W przypadku nie cierpiącym zwłoki przepisy porządkowe może wydać Burmistrz w formie zarządzenia., które podlega zatwierdzeniu na najbliższej sesji Rady. Traci ono moc w razie odmowy zatwierdzenia bądź nieprzedstawienia do zatwierdzenia na najbliższej sesji Rady.

4.      Zasady i tryb ogłaszania aktów prawa miejscowego określa właściwa  ustawa.

 

ROZDZIAŁVIII

Zasady jawności działania organów gminy

 
§ 40.1. Działalność organów Gminy jest jawna.

2.      Ograniczenia jawności mogą wynikać wyłącznie z ustaw.

3.      Jawność działania organów Gminy obejmuje w szczególności prawo obywateli
do uzyskiwania informacji, wstępu na Sesje Rady Miejskiej i posiedzenia jej Komisji, a także dostępu do dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych, w tym protokołów posiedzeń organów Gminy i Komisji Rady Miejskiej.

 
§ 41.1. Obywatelom udostępnia się następujące rodzaje dokumentów:

1/ protokoły z Sesji Rady Miejskiej,

2/ protokoły z posiedzeń Komisji Rady Miejskiej,

3/ protokoły z posiedzeń Zarządu Miejskiego,

4/ rejestry uchwał Rady Miejskiej, zarządzeń Burmistrza i uchwał Zarządu Miejskiego,

5/ rejestry wniosków i opinii Komisji Rady Miejskiej,

6/ wnioski radnych,

7/ rejestry interpelacji wraz z odpowiedziami na nie.

2.      Dokumenty wymienione w ust. 1 pkt. 1 –2 podlegają udostępnieniu po ich formalnym przyjęciu – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz Statutem.

 
§ 42. Dokumenty wymienione w § 41 ust. 1 do czasu opracowania i wdrożenia ich w formie informatycznej udostępniają pracownicy Urzędu Miejskiego zajmujący się obsługą Rady w dniach i godzinach pracy Urzędu.

 
§ 43. 1. Z dokumentów wymienionych w   § 41 ust. 1 mogą być sporządzone notatki i fotografie, a na wniosek zainteresowanego odpisy, wyciągi i kserokopie.

2.      Realizacja uprawnień wymienionych w ust. 1 może się odbywać wyłącznie w Urzędzie Miejskim i w asyście pracownika Urzędu Miejskiego.

3.      Odpisy, wyciągi i kserokopie z dokumentów dotyczących bieżącej kadencji Rady Miejskiej wykonuje się w ciągu 7 dni, natomiast z dokumentów pozostałych w ciągu 14 dni,
z zastrzeżeniem § 41 ust. 2.

 
§ 44.1. Obywatele mogą żądać uwierzytelnienia sporządzonych dokumentów określonych w § 41 ust. 1, kserokopii, wyciągów i odpisów.

2.      Czynności o jakich mowa w ust. 1 są wykonywane odpłatnie wg odrębnych przepisów.

3.      Odpłatność za czynności sporządzania dokumentów określonych w ust. 1 wynika
z kalkulacji kosztów.

 
§ 45. Uprawnienia określone w § 41 – 44 nie znajdują zastosowania w sprawach podlegających wyłączeniu jawności z mocy ustawy.

 
§ 46.1. Obywatele mają prawo wstępu na sesje Rady Miejskiej i posiedzenia Komisji.

2.      Zawiadomienia o terminie, miejscu i porządku obrad sesji Rady Miejskiej podje
się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty na co najmniej 7 dni przed terminem sesji, za wyjątkiem sesji nadzwyczajnej, o której zawiadamia się niezwłocznie.

3.     Zawiadomienie o terminach, miejscu i tematyce posiedzeń Komisji Rady Miejskiej wywiesza się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim na  co najmniej 7 dni przed terminem posiedzenia.

 

ROZDZIAŁ IX

Postanowienia końcowe


§ 47.1. Statut podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

2.      Burmistrz informuje mieszkańców gminy o treści Statutu i jego zmianach przez zamieszczanie stosownych komunikatów w prasie lokalnej.

3.   Statut wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jego ogłoszenia.


§ 48. Do zmiany Statutu stosuje się przepisy dotyczące jego uchwalenia.


§ 49. Z dniem wejścia w życie niniejszego Statutu traci moc obowiązujący, dotychczasowy, Statut Gminy uchwalony przez Radę Miejską w Krzyżu Wlkp. w dniu 28 lutego 1996 r.,  z późniejszymi zmianami.
Uchwała Nr XXXVII/301/2006
Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp.
z dnia 29 marca 2006 roku


w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/47/2003 Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp. z dnia 31 marca 2003 r. w sprawie Statutu Gminy.


 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 1, art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku                       o samorządzie gminnym   o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, Dz. U. z 2002 r. Nr 23 oraz poz. 220, dz. U. z 2002 r. Nr 62, poz. 558, Dz. U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Dz. U. z 2002 r. Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Dz. U. Nr 116, poz. 1203, Dz. U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128) Rada Miejska w Krzyżu Wlkp. uchwala co następuje:


§ 1. W uchwale Nr VI/47/2003 Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp. z dnia 31 marca 2003 r. w sprawie Statutu Gminy wprowadza się następujące zmiany w Statucie Gminy:

1) w § 41 ust. 1 pkt. 1 dodaje się wyrazy „po przyjęciu przez Radę”,
2) w § 41 ust. 1 pkt. 2 dodaje się wyrazy  „po przyjęciu przez Komisję”,
3) w § 46 ust. 1 skreśla się kropkę i dodaje wyrazy „bez prawa głosu”.

§ 2. W załączniku Nr 3 Regulamin Rady Miejskiej do Uchwały Nr VI/47/2003 Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp. z dnia 31 marca 2003 r. w sprawie Statutu Gminy wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 22 ust. 1 pkt. 1 dodaje się wyrazy „w drodze aklamacji, a w przypadkach wniesienia sprzeciwu  w formie głosowania”,
2) w § 22 ust. 1 pkt. 7 skreśla się kropkę i dodaje wyraz „radnych”.
3) w § 23 uchyla się ust. 2,
4) w § 23 ust. 1 skreśla się oznaczenie „1”,
5) w § 25 ust. 1 po wyrazie „składa” dodaje się wyraz „radny” oraz skreśla wyraz „się”,
6) w § 26 w ust. 5 wyrazy „osobie nie będącej radnym” zastępuje się wyrazami „osobom zaproszonym”,
7) w § 27 w ust. 1 wyrazy „innych osób uczestniczących w sesji .” zastępuje się wyrazami „osób zaproszonych .”

 
8) § 35 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Protokół Sesji Rady musi odzwierciedlać przebieg Sesji. W tym celu protokolant może posłużyć się nagraniem z obrad. Nagranie z obrad przechowywane jest do momentu przyjęcia przez  Radę protokołu.”

9) § 36  otrzymuje brzmienie:
„§36.1.Nie później niż 3 dni przed najbliższą Sesją radni mogą zgłaszać poprawki lub uzupełnienia do protokołu, przy czym o ich uwzględnieniu rozstrzyga Przewodniczący Rady po wysłuchaniu nagrania z sesji.
    2. Jeżeli wniosek wskazany w ust. 1 nie zostanie uwzględniony, wnioskodawca może wnieść do dnia poprzedzającego Sesję   pisemny sprzeciw do Rady.
    3. Rada może przegłosować przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji, po rozpatrzeniu sprzeciwu, o którym mowa w ust. 2.”

10) w § 38  w ust. 1 wyrazy „oraz na następnej sesji” zastępuje się wyrazami „po przyjęciu przez Radę”.
11) w § 60 uchyla się ust. 2.
12) w § 60 ust. 1 skreśla się oznaczenie „1”

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krzyża Wlkp.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 
Przewodniczący Rady

mgr inż. Ryszard Belter

 
UZASADNIENIE
do Uchwała Nr XXXVII/301/2006
Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp.
z dnia 29 marca 2006 roku


w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/47/2003 Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp. z dnia 31 marca 2003 r. w sprawie Statutu Gminy.

 Zgodnie z uchwałą Nr XXXV/294/2006 r. Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp. z dnia 30 stycznia 2006 r. została powołana doraźna Komisja do opracowania zmian w Statucie Gminy Krzyż Wlkp.
 Komisja w składzie:
1.P. Kujawa – Przewodniczący Komisji.
2. E. Thomas – członek Komisji.
3. R. Majer – członek Komisji.
4. Z. Norkowski – członek Komisji.
5. A. Różański – członek Komisji.
Przygotowała projekt zmian w Statucie i Regulaminie Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp. i w dniu 09 marca 2006 r. przekazała opracowane zmiany Przewodniczącemu Rady Miejskiej i do zaopiniowania radcy prawnemu.

UCHWAŁA NR VI/60/2007 RADY MIEJSKIEJ W KRZYŻU WIELKOPOLSKIM
z  dnia  27  kwietnia  2007  r.
w  sprawie  zmiany  Statutu  Gminy  Krzyż  Wlkp.

Na  podstawie  art.  18  ust.  2  pkt  1,  art.  3  ust.  1  ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn.
Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz
na podstawie art. 2 pkt 1 i 3, art. 4 ustawy z dnia 22 marca
1990 roku o pracownikach samorządowych (tekst jedn. Dz.U.
z  2001  r.  Nr  142  poz.  1593  z  późniejszymi  zmianami),  Rada
Miejska  w  Krzyżu  Wlkp.  uchwala  co  następuje:

§1. W  uchwale  Nr  VI/47/2003  Rady  Miejskiej  w  Krzyżu
Wlkp. z dnia 31 marca 2003 r. w sprawie Statutu Gminy Krzyż
Wlkp. ze zmianami wprowadzonymi uchwałą Nr XXXVII/301/
2006 z dnia 29 marca 2006 r., w Statucie Gminy wprowadza
się  następującą  zmianę:
1) w  §46  ust.  1  skreśla  się  wyrazy  „bez  prawa  głosu”.

§2. W Regulaminie Rady Miejskiej stanowiącym załącznik
Nr 3 do uchwały Nr VI/47/2003 Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp.
z dnia 31 marca 2003 r. w sprawie Statutu Gminy Krzyż Wlkp.
ze zmianami wprowadzonymi uchwałą Nr XXXVII/301/2006 z
dnia  29  marca  2006  r.  wprowadza  się  następujące  zmiany:
1) w  §22  ust.  1  w  punkcie  2  po  wyrazie  „Rady”  dodaje  się
wyrazy „i Przewodniczących komisji stałych lub sprawoz-
dawcy  wyznaczeni  przez  Komisję”,
2) w  §26  ust.  5  otrzymuje  brzmienie:
„5. Zapytania i wnioski w sprawie aktualnych problemów
gminy zainteresowany składa przewodniczącemu Rady na
piśmie  przed  rozpoczęciem  Sesji  Rady.
Przewodniczący  Rady  może  udzielić  głosu  składającemu
wniosek lub zapytanie w punkcie „Interpelacje, wolne wnio-
ski,  zapytania”.
3) w  §26  dodaje  się  ust.  6  w  brzmieniu:
„6. Zapytania lub wnioski dotyczące tematyki danej Sesji
Rady  zainteresowany  może  złożyć  ustnie  w  punkcie  „In-
terpelacje,  wolne  wnioski,  zapytania”.

§3. Wykonanie  uchwały  powierza  się  Burmistrzowi
Krzyża  Wlkp.

§4. Uchwała  wchodzi  w  życie  po  upływie  14  dni  od  jej
ogłoszenia  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Wielko-
polskiego.

Przewodniczący
Rady  Miejskiej
dr  Czesław  Jadżyn


Statut gminy, regulaminy do pobrania

drukuj pobierz pdf    

Dokumenty do pobrania:
Krzyż Wielkopolski statut.
(wprowadził: Rafał Kaźmierczak 2017-09-04 13:15:20)
rozmiar pliku: 976.5Kb
Statut Gminy Krzyż Wielkopolski
(wprowadził: Rafał Kaźmierczak 2017-02-16 15:00:42)
rozmiar pliku: 908.7Kb

cofnij wstecz